โครงการแพทย์ พยาบาล อาสา สหรัฐอเมริกาฯ

                 

        ๑๙. โครงการแพทย์ พยาบาล อาสา สหรัฐอเมริกา ตรวจรักษาและผ่าตัดให้กับพระภิกษุสามเณรและรอรับบริการ และประชาชนที่อยู่ห่างไกล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อให้พระภิกษุสามเณร และประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดเคียงได้รับการผ่าตัดต้อกระจก โดยการเปลี่ยนเลนส์เทียม การผ่าตัดผู้ป่วยที่มีความพิการทางมือ เช่น ไขข้ออักเสบอย่างรุนแรง ความพิการทางมือที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิด แผลเป็นจากการถูกน้ำร้อนลวกหรือไฟไหม้การผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่มีโอกาสได้รับการผ่าตัดรักษาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ในด้านการแพทย์ระหว่างคณะแพทย์และพยาบาล จากประเทศสหรัฐอเมริกา และจากประเทศไทย และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ สมาคมไทย-อเมริกัน แห่งรัฐอิลลินอย์ (TAAI) สมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ (TNAI) คณะแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และมวลชนจากเมืองซิคาโก รัฐอิลลินอยส์ และอินเดียน่า  และรัฐอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา ร่วมกับคณะแพทย์ และพยาบาลในประเทศไทย ในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกัน ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

                             

 

๒๐. โครงการมอบเครื่องอุปโภคช่วยเหลือผู้ประสบความลำบากโควิด ๑๙ ถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความลำบากจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID 19) และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และสถาบันพรหมวชิรญาณสหคลินิก ร่วมกับมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ฯ วัดยานนาวา สำนักงานเขตสาทร และภาคีเครือข่าย ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน และให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

 

  
สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม