องค์พระสังฆราชูปถัมภ์

คณะที่ปรึกษา ฝ่ายบรรพชิต  Notice: Undefined variable: valueja in /home/save66/domains/50amfh.org/public_html/consultants.php on line 59
 • สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
  ตำแหน่ง :รองประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ
 • สมเด็จพระมหาวีราจารย์ วัดสัมพันธ์วงศ์
  ตำแหน่ง :รองประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ
 • สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก วัดไตรมิตรวิทยาราม
  ตำแหน่ง :รองประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ
 • เจ้าคณะภาค มหานิกายและธรรมยุติกนิกาย ในหนตะวันออก
  ตำแหน่ง :ทีีปรึกษา
 • เจ้าคณะจังหวัด มหานิกายและธรรมยุติกนิกาย ในหนตะวันออก
  ตำแหน่ง :ทีีปรึกษา
 • พระราชพรหมาภรณ์ วัดยานนาวา
  ตำแหน่ง :ทีีปรึกษา
 • พระราชวชิโรดม วัดยานนาวา
  ตำแหน่ง :ทีีปรึกษา
 • พระสิริธีรคุณ วัดยานนาวา
  ตำแหน่ง :ทีีปรึกษา
 • พระศรีวชิราภรณ์ วัดยานนาวา
  ตำแหน่ง :ทีีปรึกษา
 • พระมงคลวชิรากร วัดยานนาวา
  ตำแหน่ง :ทีีปรึกษาคณะที่ปรึกษา ฝ่ายคฤหัสถ์  Notice: Undefined variable: valueja in /home/save66/domains/50amfh.org/public_html/consultants.php on line 59
 • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  ตำแหน่ง :ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
  ตำแหน่ง :รองประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ
 • ว่าที่ร้อยตรี ฉลอง ทองแผ่
  ตำแหน่ง :ทีีปรึกษา
 • แพทย์หญิง ประนอม คำเที่ยง
  ตำแหน่ง :ทีีปรึกษา
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม -
  ตำแหน่ง :ทีีปรึกษา
 • ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม -
  ตำแหน่ง :ทีีปรึกษา
 • อธิบดีกรมศาสนา -
  ตำแหน่ง :ทีีปรึกษา
 • นายแพทย์ อุทัย สุดสุข
  ตำแหน่ง :ทีีปรึกษา
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย -
  ตำแหน่ง :ทีีปรึกษา
 • รับมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข -
  ตำแหน่ง :ทีีปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณสมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม