ผลการดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

 

     ผลการดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
          มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ ปัจจุบัน ได้ดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒๓ โครงการ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๑ โครงการ และโครงการที่กำลังดำเนินการอีก จำนวน ๒ โครงการ ดังต่อไปนี้ :-
          - โครงการที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน ๒๑ โครงการ ดังนี้ :-
๑. โครงการจัดสร้างพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ “๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ซึ่งมีพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นบุณยสถานอยู่คู่พระพุทธศาสนาสืบไปชั่วกาลนาน เพื่อส่งเสริมศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน ในด้านการศึกษา เผยแผ่และวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อเป็นศูนย์ธรรมทัศนศึกษาของพระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวไทยและนานาชาติ เพื่อเป็นสถานที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธในท้องถิ่น และเพื่อเป็นสถานที่ส่งเสริมทัวร์ธรรมหรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
                                
                                
 
                     ๒. โครงการสร้างโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ    สยามมกุฎราชกุมาร ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยที่เป็นพระภิกษุ สามเณร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๒๐ จังหวัด เพื่อให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค รักษาพยาบาล  ฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยและประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างมีคุณภาพ โดยจัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยสาขาต่างๆ  เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาวิเคราะห์วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทักษะการปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สาขาต่างๆ  แก่แพทย์ และบุคลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน และเพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลรูปแบบใหม่ ให้มีความคล่องตัวเหมือนเอกชน และอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ 
 
                      
                              สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม