โครงการแสดงพระธรรมเทศนาฯ
           
                  ๑๕. โครงการแสดงพระธรรมเทศนา ถวายตู้ยาสามัญประจำวัดพร้อมเวชภัณฑ์ ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศเพื่อพระภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเจริญพระชันษา ๙ ชันษา ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเจริญพระชันษา ๙ ชันษา ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗  เพื่อนำปัจจัยบูชากัณฑ์เทศน์ สร้างตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ฯ ไว้ใช้เพื่อการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของพระภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ถวายประจำวัดต่างๆ ทั่วประเทศ อันจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งในยามที่วัดประสบอุทกภัย เพื่อให้พระสงฆ์เป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างของสังคมด้านสุขอนามัย สามารถให้คำแนะนำแก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้พระพุทธศาสนาของชาติแข็งแรงและมั่นคงยั่งยืนสืบไป เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษา และเกิดการบูรณาการพุทธธรรมกับระบบสาธารณสุขแบบองค์รวม ความเอื้ออาทร และเกื้อกูล ซึ่งกันและกันตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์และหน่วยงานภาครัฐ
 
                              
                              
 
     
 
 
              ๑๖. โครงการเทศกาลผ้าป่ามหากุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ สำหรับพระภิกษุ สามเณร ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้บริจาคปัจจัยจัดทำตู้ยาพระราชทานถวายวัดต่างๆ ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ และเพื่อให้วัดมีตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ไว้ใช้เพื่อการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของพระสงฆ์ 
                           
                           
 
 

 
สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม