โครงการถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติฯ
                      ๑๓. โครงการถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เพื่อให้วัดมีตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ ไว้ใช้เพื่อการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของพระสงฆ์  เพื่อให้พระสงฆ์เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างของสังคมด้านสุขอนามัย สามารถให้คำแนะนำและสงเคราะห์แก่ประชาชน ชุมชนได้อย่างถูกต้องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้พระพุทธศาสนาของชาติแข็งแรงและมั่นคงยั่งยืนตลอดไป  และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษา หลักการ
บูรณาการพุทธธรรมกับระบบบริการสาธารณสุขแบบองค์รวม
 

                 

                         

 

 

            ๑๔. โครงการ “ผ่าตัดข้อเข่าข้อสะโพก เพื่อพระภิกษุสามเณร นักบวชในศาสนาต่างๆ และผู้ยากไร้” เฉลิมพระเกียรติฯ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ โดยการผ่าตัดข้อเข่าข้อสะโพกให้กับพระภิกษุสามเณร นักบวชในศาสนาต่างๆ และผู้ยากไร้ทั่วโลก เพื่อให้พระภิกษุสามเณร นักบวชในศาสนาต่างๆ และผู้ยากไร้ทั่วโลก สัมผัสได้ถึงพระเมตตาบารมี มีโอกาสได้
เข้ารับการเปลี่ยนข้อสะโพกข้อเข่า โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย และเพื่อสร้างสรรค์ช่วงเวลาพิเศษของประชาชนชาวไทย
ทั่วประเทศ ได้ร่วมสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ทางด้านการแพทย์ และเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
                     
                     

 
สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม