โครงการนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพพระภิกษุสามเณร อย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ

 

 

          ๙. โครงการนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพพระภิกษุสามเณร อย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อค้นหานวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ทำให้พระภิกษุสามเณร มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ที่สามารถป้องกันได้ และเป็นแบบอย่างของผู้นำจิตวิญญาณที่มีวัตรปฏิบัติอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถทำบุญในพระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องอาหารที่จัดถวายพระ สิ่งของที่ถวาย เพื่อส่งเสริมให้มีวัดที่สมบูรณ์ในทางธรรม มีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสำหรับศึกษาและปฏิบัติธรรม สามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และเป็นแบบอย่างของสังคมในชุมชนอย่างยั่งยืนและเพื่อส่งเสริมความเจริญ ความเข้มแข็ง และความมั่นคงของประเทศทางด้านพระพุทธศาสนา 
                          
                          
 
 
 
 
            ๑๐. โครงการหนังสือ พระอัจฉริยภาพ ๘๔ พรรษา นวมินทรมหาราชาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ เพื่อเผยแพร่โครงการพระราชดำริไปยังพสกนิกรทั่วประเทศผ่านหน่วยงานต่าง ๆเพื่อให้พสกนิกรได้ซาบซึ้งถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะ และพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยผู้ด้อยโอกาส และผู้อาศัยในถิ่นที่ห่างไกลความเจริญ ทรงเป็นพระผู้ให้ พระราชบิดาของพสกนิกรชาวไทยอย่างแท้จริง  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
                     สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม