โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุ สามเณรฯ

 

             ๗. โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุ สามเณร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เนื่องในมหามงคลวโรกาสพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา (๗ รอบ)  ในปี พุทธศักราช ๒๕๕๔ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศ และทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกพระพุทธศาสนามาโดยตลอดรัชสมัย พื่อให้พระภิกษุสามเณร  เกิดความตื่นตัวตระหนัก และเห็นความสำคัญให้ความสนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์หลักตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร ทราบปัจจัยเสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะเจ็บป่วยในอนาคตของตนเอง  เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านั้น  เพื่อให้พระภิกษุ  สามเณร ในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และที่มีภาวะโรคได้รับการให้คำปรึกษาที่เหมาะสม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ  เพื่อให้พื้นที่ได้รับทราบและสามารถวิเคราะห์สภาวะสุขภาพของชุมชนอันจะนำไปสู่การร่วมกันกับผู้นำชุมชนและประชาชนในการวางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชนได้ตามความเป็นจริงเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปีกับฐานข้อมูลการเข้ารับ บริการสุขภาพที่สถานบริการที่เป็นระบบ  เพื่อให้บริการด้านดูแลสุขภาพอนามัย การแพทย์แก่พระภิกษุ สามเณร ทั่วประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ของมหาเถรสมาคม และเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา   มหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ โดยเน้นการแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน ควบคู่กันไป 
 
                          
                          
                          
 
 
               ๘. โครงการฝึกอบรม การพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์ให้ยั่งยืนแบบองค์รวม สำหรับถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อให้พระสงฆ์มีความรู้เบื้องต้นและสามารถดูแลรับผิดชอบสุขภาพอนามัยของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พระสงฆ์สามารถเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างของสังคมด้านสุขภาพอนามัย สามารถให้คำแนะนำแก่ประชาชน ชุมชนได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้พระพุทธศาสนาของชาติแข็งแกร่งและมั่นคง ยั่งยืนตลอดไป เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวัดให้มีศักยภาพในการประยุกต์และผสมผสานหลักพุทธธรรมให้เกื้อกูลต่อการสร้างสุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคมให้เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษา หลักการบูรณาการพุทธธรรม กับระบบบริการสาธารณสุขแบบองค์รวม 
                         
                          
                          

 

 สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม