โครงการอัญเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ”

   

                         ๕. โครงการอัญเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” โดยพระบรมราชานุญาตฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ไปประดิษฐาน ณ วิหารพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ สถานพำนักพักฟื้นพระสงฆ์อาพาธ เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ ได้มีพระพุทธปฏิมาพระประธานประจำศาลา สำหรับไว้ให้ผู้ป่วยและประชาชนได้กราบไว้บูชา และเพื่อให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดที่ขบวนจักรยานนำขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เดินทางจากกรุงเทพมหานคร เคลื่อนขบวนผ่านจังหวัดต่างๆ โดยมุ่งสู่พื้นที่พิธี ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา

มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมสักการบูชา เพื่อเป็นสิริมงคล และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานพำนักพักฟื้นปฏิบัติธรรมพระสงฆ์อาพาธในกิจการของสงฆ์และผู้ป่วย 

                 

                               

                              

                              

                       ๖. โครงการเดิน -วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและข้าราชการทั่วประเทศ มีส่วนร่วมในการจัดสร้างโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (เพื่อพระสงฆ์และประชาชน) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพด้วยการเดิน-วิ่ง และเพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมเรื่องคุณภาพชีวิตประชาชน

                       

                       

      
สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม