โครงการสร้างสถานพำนักพักฟื้นพระสงฆ์อาพาธเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษาฯ
         
                ๓. โครงการสร้างสถานพำนักพักฟื้นพระสงฆ์อาพาธ เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา  เพื่อเป็นสถานที่พำนักให้การดูแลก่อนและหลังการรักษาเพื่อพักฟื้นของพระภิกษุ สามเณร ด้วยการดูแลแบบองค์รวม  เพื่อเป็นสถานธรรมศึกษาของพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป  เพื่อเป็นสถานที่ให้คำปรึกษาและอบรมทางด้านจิตใจของผู้ป่วยและประชาชน เพื่อเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมของพระภิกษุ สามเณร ด้านวิปัสสนากัมมัฏฐาน ขณะอาพาธและเพื่อเป็นต้นแบบของการรักษา
ผู้ป่วยแบบครบวงจร ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
 
                        
 
 
 
               ๔. โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปเหมือนและเหรียญ “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ”  โดยพระบรมราชานุญาตฯ พระประธานประจำวิหารพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ สถานพำนักพักฟื้น เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ และโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ เพื่อเป็นพระพุทธปฏิมาพระประธานประจำวิหารพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรที่สถานพำนักพักฟื้นพระสงฆ์อาพาธ เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ และเพื่อเป็นที่สักการบูชาและยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ป่วยและประชาชนได้กราบไว้บูชา 
 
                        
                        
                        สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม