โครงการแพทย์ พยาบาล อาสา สหรัฐอเมริกาฯ

 

 ๑๙. โครงการแพทย์ พยาบาล อาสา สหรัฐอเมริกา

ตรวจรักษาและผ่าตัดให้กับพระภิกษุสามเณรและรอรับบริการ และประชาชนที่อยู่ห่างไกล

เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

---------------------------------------------------------

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยพระราชานุญาต และโรงพยาบาล ๕๐

พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ

เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงห่วงใยสุขภาพพระภิกษุสามเณร และรอรับบริการ และประชาชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ขาดโอกาสในการเข้าถึงการบริการ มีแนวคิดจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ประกอบกับนายแพทย์เชิดเกียรติ  แสงคำ ประธานโครงการ Medical Mission Chairman Of board Director Thai-American Association Of Illinois มีความศรัทธาต่อพระพรหมวชิรญาณ  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา จึงได้รวบรวมสมาคมไทย-อเมริกัน แห่งรัฐอิลลินอย์ (TAAI) สมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ (TNAI) ร่วมกับคณะแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และมวลชนจากเมืองซิคาโก รัฐอิลลินอยส์, อินเดียน่า และรัฐอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกาที่จะเข้ามามีส่วนรวมในกิจกรรมดังกล่าว จึงเกิดเป็นแนวคิดรวมกันที่จะทำโครงการแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร สหรัฐอเมริกา ตรวจรักษาและผ่าตัดให้กับพระภิกษุสามเณร และรอรับบริการ และประชาชนที่อยู่ห่างไกล  เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

                    มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยพระราชานุญาตฯ และโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ จึงได้ร่วมกับ สมาคมไทย-อเมริกัน แห่งรัฐอิลลินอย์ (TAAI) สมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ (TNAI) คณะแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และมวลชนจากเมืองซิคาโก รัฐอิลลินอยส์, อินเดียน่า และรัฐอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา จัดทำโครงการนี้  และด้วยสำนึกบุญคุณต่อประเทศชาติ และเป็นการทดแทนคุณแผ่นดินเกิด  จึงได้รวบร่วมจิตอาสาสมัครมาออกหน่วยแพทย์ที่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ หมู่ ๓ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๒๔-๒๘ มิถุนายน

-๒-

๒๕๖๒ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การผ่าตัดต้อกระจก โดยการเปลี่ยนเลนส์เทียม การผ่าตัดผู้ป่วยที่มีความพิการทางมือ เช่น ไขข้ออักเสบอย่างรุนแรง ความพิการทางมือที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิด แผลเป็นจากการถูกน้ำร้อนลวกหรือไฟไหม้ การผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ จัดประชุมวิชาการทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง จัดประชุมวิชาการรวมทั้งภาคปฏิบัติ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Basic and Advanced Cardiac Life Support) และนอกจากนี้ยังมีการแจกอุปกรณ์การเรียน การกีฬา เครื่องแต่งกาย และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือ

                    ทั้งนี้ ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ในด้านการแพทย์ระหว่างคณะแพทย์และพยาบาล อาสาสมัคร จากสหรัฐอเมริกา และจากประเทศไทย ซึ่งการทำงานครั้งนี้จะเป็นการทำงานร่วมกันหลายภาคส่วน

 

๒. วัตถุประสงค์

        ๒.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

          ๒.๒ เพื่อให้พระภิกษุสามเณร และประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดเคียงได้รับการผ่าตัดต้อกระจก โดยการเปลี่ยนเลนส์เทียม การผ่าตัดผู้ป่วยที่มีความพิการทางมือ เช่น ไขข้ออักเสบอย่างรุนแรง ความพิการทางมือที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิด แผลเป็นจากการถูกน้ำร้อนลวกหรือไฟไหม้การผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่มีโอกาสได้รับการผ่าตัดรักษาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา

          ๒.๓ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ในด้านการแพทย์ระหว่างคณะแพทย์และพยาบาล จากประเทศสหรัฐอเมริกา และจากประเทศไทย

          ๒.๔ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ สมาคมไทย-อเมริกัน แห่งรัฐอิลลินอย์ (TAAI) สมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ (TNAI) คณะแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และมวลชนจากเมืองซิคาโก รัฐอิลลินอยส์ และอินเดียน่า  และรัฐอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา ร่วมกับคณะแพทย์ และพยาบาลในประเทศไทย ในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกัน ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

๓. กลุ่มเป้าหมาย

        - ผู้ป่วยโรคต้อกระจก โดยการเปลี่ยนเลนส์เทียม ประมาณ ๓๐๐ ราย

- ผู้ป่วยที่มีความพิการทางมือ เช่น ไขข้ออักเสบอย่างรุนแรง ความพิการทางมือที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิด แผลเป็นจากการถูกน้ำร้อนลวกหรือไฟไหม้  ประมาณ ๕๐ ราย

- ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่  ประมาณ ๑๐ ราย

- ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง จัดประชุมวิชาการเรื่อง Cardiac Arrhythmia S.C.D Basic and Advanced Cardiac Life Support เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 

- มอบอุปกรณ์การเรียน การกีฬา เครื่องแต่งกาย และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือ ประมาณ ๒๐๐ ราย

๔. วิธีการดำเนินงาน

          ๔.๑ คัดเลือกและประสานความต้องการ ตลอดจนความพร้อมของโรงพยาบาลที่เป็นฐานปฏิบัติงาน

          ๔.๒ ขออนุมัติโครงการ

          ๔.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

          ๔.๔ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง        

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

        - วันที่ ๒๔-๒๘  มิถุนายน ๒๕๖๒

๖. สถานที่ดำเนินการ

        - โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ เลขที่ ๓๐๐ หมู่ ๓  บ้านปลาดุก  ตำบลไร่น้อย  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

๗. งบประมาณในการดำเนินการ

        - ทางสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้จัดสรรและดำเนินการ

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ

        ๘.๑ มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยพระราชานุญาตฯ  และโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ

๘.๒ นายแพทย์เชิดเกียรติ  แสงคำ ประธานโครงการ Medical Mission Chairman Of board

Director Thai-American Association of Illinois

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                ๙.๑ เป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาท

สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช

สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

๙.๒ พระภิกษุสามเณร และประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงที่ป่วยเป็นต้อกระจก ผู้ป่วยที่มีความพิการทางมือ และผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ มีโอกาสได้รับการผ่าตัดรักษา โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกา

๙.๓ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ในการทำงานด้านการแพทย์ระหว่างคณะแพทย์และพยาบาล จากสหรัฐอเมริกา และจากประเทศไทย   

          ๙.๔ ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงใจในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของส่วนรวม มีความสามัคคี มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

             

 

 
สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม