ประกวดการทำอาหารที่มีประโยชน์กับพระภิกษุ สามเณร และประชาชน (ขยายเวลารับสมัครถึง ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕)


 

ประกวดอาหาร


 

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดการทำอาหารที่มีประโยชน์กับพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ภายใต้โครงการนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพพระภิกษุ สามเณร อย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ (ถือ วันที่ในตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สาธิตประกอบอาหารตามสูตร ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

โทร. ๐-๒๙๔๒-๘๖๒๙ – ๓๕
โทรสาร ๐-๒๙๔๐-๖๔๕๕


  

เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
ประกวดทำอาหารที่มีประโยชน์กับพระภิกษุ สามเณร และประชาชน
ภายใต้โครงการนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพพระภิกษุ สามเณร อย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔


๑. คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ทีมละ ๒ คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบหลัก ๑ คนและผู้ช่วย ๑ คน และเมื่อผ่านการคัดเลือก ต้องสามารถเข้าแข่งขันรอบต่อไป ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร


๒. ประเภทอาหาร
เมนูอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพกับพระภิกษุ สามเณร ๓ ประเภท ดังนี้ 

๒.๑ ประเภทเมนูชุดสำรับอาหารหวาน-คาว 
๒.๒ ประเภทกับข้าวเพื่อสุขภาพ 
๒.๓ ประเภทน้ำปานะเพื่อสุขภาพ หมายเหตุ แต่ละทีมส่งประกวดได้ทั้ง ๓ ประเภท แต่ประเภทละ ๑ เมนูเท่านั้น


๓. หลักฐานการสมัคร

๓.๑ ใบสมัคร ตามแบบที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร กำหนด 
๓.๒ แบบแสดงตำรับอาหาร ตามแบบที่สถาบันฯ กำหนด 
๓.๓ สำเนาบัตรประชาชนและรับรองสำเนาถูกต้อง
 


๔. เกณฑ์การประกวด

๔.๑ ส่งสูตรอาหารพร้อมรูปภาพอาหารที่ปรุงเสร็จและตกแต่งให้ดูน่า รับประทาน โดยมีสัดส่วนตำรับละ ๔ ที่ สูตรอาหารที่ส่งเข้าประกวดเน้น อาหารเพื่อสุขภาพที่มีประโยชน์กับพระภิกษุ สามเณร สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการ และ มีความคิดสร้างสรรค์ โดยแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ประเภทที่ ๑ เมนูชุดสำรับที่มีสารอาหารครบ ๕ หมู่ ลด หวาน มัน เค็มประกอบด้วย อาหารคาว ๓ รายการ พร้อมอาหารหวาน ๑ รายการ 
ประเภทที่ ๒ กับข้าวสำหรับใส่บาตร ๑ รายการ มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ได้แก่ วิตามิน แคลเซียม ใยอาหาร เป็นต้น และ ลด หวาน มัน เค็ม 
ประเภทที่ ๓ น้ำปานะ (หวานน้อย) ที่มีส่วนประกอบจากพืช ผัก ผลไม้และสมุนไพร ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

ส่งสูตรอาหารพร้อมรูปภาพอาหารพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ นางสาวสงกรานต์ ลาเวียง (วงเล็บมุมซอง เรื่องประกวดอาหาร) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตู้ป.ณ. ๑๐๔๓ ปทฝ. เกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๓ 

๔.๒ ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ (ถือวันที่ ในตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) 
๔.๓ รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ ๐๒-๙๔๒๘๖๒๙-๓๕ เบอร์ต่อ ๒๒๓ นางสาวสงกรานต์ ลาเวียง E-mail : ifrskl@ku.ac.th เบอร์ต่อ ๒๐๐ นางสาวธนาทิพย์ สุทธิประภา E-mail : ifrtts@ku.ac.th โทรสาร ๐๒-๙๔๐๖๔๕๕ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ifrpd.ku.ac.th www.50 amfh.org


๕. เกณฑ์การคัดเลือก
ดำเนินการคัดเลือก ๒ รอบ (การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด) 

๕.๑ รอบแรก การคัดเลือกสูตรอาหารเพื่อคัดเลือกเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ

๕.๑.๑ คณะกรรมการคัดเลือกสูตรอาหารทั้ง ๓ ประเภท พิจารณาจากสูตรอาหารพร้อม รูปภาพอาหารที่ปรุงเสร็จตามเกณฑ์ที่กำหนด เป็นผู้มีสิทธิสาธิตประกอบอาหารตาม สูตรในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ 
 ๕.๑.๒ ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สาธิตประกอบอาหารตามสูตร ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ *ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ จะได้รับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วม “โครงการประกวดทำ อาหารที่มีประโยชน์กับพระภิกษุ สามเณร และประชาชน” 

๕.๒ รอบชิงชนะเลิศ การตัดสินการปรุงประกอบอาหาร 

๕.๒.๑ ผู้เข้ารอบจากการคัดเลือกสูตรอาหารเข้าร่วมสาธิตการปรุงประกอบอาหาร ตาม สูตรที่ได้รับคัดเลือก ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตามที่ผู้จัด กำหนด 
๕.๒.๒ สถานที่สำหรับสาธิตการประกอบอาหาร คือ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
๕.๒.๓ แต่ละทีมต้องจัดเตรียมวัตถุดิบในการปรุงอาหารมาเอง วัตถุดิบประเภทผักและ เนื้อสัตว์เตรียมล้างให้พร้อม นำมาตัดแต่งที่สถาบันฯ คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ใน การตรวจสอบวัตถุดิบก่อนการปรุง
๕.๒.๔ คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร และผู้ที่มีความรู้ด้าน อาหารที่มีชื่อเสียง


๖. เกณฑ์การตัดสิน

๖.๑ คุณค่าทางโภชนาการ 
๖.๒ ความหลากหลายของวัตถุดิบที่ใช้ แบบไทย/แบบท้องถิ่น 
๖.๓ ความสะอาดและสุขลักษณะ 
๖.๔ ความคิดสร้างสรรค์

 
๗. ผลการตัดสิน มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ถือเป็นอันสิ้นสุด ซึ่งผู้ชนะเลิศการประกวด จะได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

๗.๑ ผู้ชนะเลิศทุกประเภท จะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
๗.๒ รองชนะเลิศอันดับ ๑ จะได้รับรางวัลถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ 
๗.๓ รองชนะเลิศอันดับ ๒ จะได้รับรางวัลถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกร รัศมีโชติ 
๗.๔ ผู้ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
๗.๕ สูตรอาหารทุกประเภทที่ชนะเลิศ มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สามารถ นำไปตีพิมพ์เผยแพร่ได้ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับพระภิกษุ สามเณร ทั่วประเทศ


  

เอกสารคุณสมบัติและใบสมัคร


 

Zip Fileคุณสมบัติผู้สมัครและหลักเกณฑ์         Zip Fileใบสมัคร


 

สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม