ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนสร้างวัดประจำโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

 

โครงการสร้างวัด

                  ประจำโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

                                      ................................................................

 

๑. ความเป็นมา

                    ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (เมื่อครั้งทรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร) ทรงทราบถึงปัญหาของพระภิกษุ สามเณร อาพาธ และทรงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ ซึ่งคณะสงฆ์และประชาชน ๒๐ จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดำริ จัดสร้างขึ้นเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ พร้อมพระราชทานนามโรงพยาบาลนี้ว่า โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ในปี พ.ศ.๒๕๔๘ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รับโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ  ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๕ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (เมื่อครั้งทรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ได้เสด็จฯ พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาล  แห่งนี้ ณ บ้านปลาดุก หมู่ ๓ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และได้เสด็จฯ เปิดโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑

สังกัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งเดียวที่มีพุทธสถานสำหรับประกอบศาสนกิจ ตามหลักศาสนพิธีในศาสนาพุทธหินยาน   

มหานิกาย และมีที่พำนักสงฆ์ ๑๐ ห้อง สำหรับพระสงฆ์พำนักอยู่จำนำพรรษา เพื่อประกอบศาสนกิจและศาสนพิธีเหมือนสำนักสงฆ์อื่น ๆ ซึ่งเป็นพื้นที่แยกส่วนจากการรักษาพระสงฆ์อาพาธ ซึ่งต่างจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งอื่น

ปัจจุบันโรงพยาบาลมีส่วนสังฆาวาส สำหรับพระภิกษุที่ต้องปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่โรงพยาบาลเรียกว่า สำนักสงฆ์พรหมวชิรญาณ ในการนี้คณะสงฆ์ได้กระทำสังฆกรรมสวดถอนแล้ว แต่ยังมิได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นสำนักสงฆ์ ยังคงเป็นที่พำนักสงฆ์เท่านั้น

ในปี  พ.ศ.๒๕๔๘ ๒๕๖๐  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  ทรง   พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ เพื่อนำไปทอดถวาย ณ สำนักสงฆ์พุทธสถาน พรหมวชิรญาณ โรพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี  ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักพระราชวังได้ออกระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ สำนักสงฆ์นั้นต้องมีวิสุงคามสีมา (โบสถ์) จึงสามารถขอพระราชทานผ้าพระกฐินได้  

                   จากประเด็นสำคัญดังกล่าว มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อความถูกต้องตามระเบียบสำนักพระราชวัง จึงเห็นสมควรยกฐานะ พุทธสถานพรหมวชิรญาณ ตามประกาศเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ซึ่งมีสถานะเป็นวัดประเภท สำนักสงฆ์ ประจำโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ อยู่แล้ว เพื่อจัดสร้างเป็น วัด ประเภทพัทธสีมา ในพื้นที่ด้านตะวันตก ๑๐ ไร่ ภายในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาให้สมบูรณ์ ในปีมหามงคลบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ คู่กับโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

 

 

๒. วัตถุประสงค์

                    เพื่อจัดสร้างวัดประจำโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ณ บ้านปลาดุก หมู่ ๓        ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี บนพื้นที่ ๑๐ ไร่ ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงวัฒนธรรม

 

๓. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

          ๓.๑ มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

๓.๒ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

๓.๓ จังหวัดอุบลราชธานี

๔. เป้าหมาย

          จัดสร้างวัดประจำโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ซึ่งประกอบด้วย

๑. ศาลาบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

๒. ศาลาพุทธสถานพรหมวชิรญาณ (ดำเนินการแล้ว ซึ่งจะใช้ปรับปรุงเป็นพระอุโบสถ)

๓. เมรุ/อาคารเก็บรักษาศพ

๔. อาคารพักผู้ปฏิบัติ (กุฏิ) อาคาร ๒ ชั้น (ดำเนินการแล้ว)

๕. ห้องน้ำชายหญิง ๑๖ ห้อง (ดำเนินการแล้ว)

๖. สถานที่จอดรถ ๒๕๐ คัน

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

          ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ๒๕๖๔

๖. วิธีดำเนินการ

          ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุดต่าง ๆ

๖.๒ ตั้งเรื่องขออนุญาตจัดสร้างวัดในพื้นที่ที่กำหนด

          ๖.๓ ขออนุญาตใช้แบบอาคารสร้างพระอุโบสถ ตามแบบที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนด

          ๖.๔ จัดหาทุนในการก่อสร้างอาคารเสนาสนะต่าง ๆ

          ๖.๕ ขอพระราชทานชื่อวัด/พระอุโบสถ

๗. แหล่งงบประมาณ

          เงินบริจาคจากภาครัฐ - เอกชน 

๘. สถานที่ก่อสร้าง

          โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ หรือพื้นที่ข้างเคียง

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ เป็นโรงพยาบาลสงฆ์ต้นแบบที่มี

โรงพยาบาลและมีวัดในโรงพยาบาล เป็นแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข

๑๐. การประเมินผล

          ๑๐.๑ จากการสังเกตผู้เข้าร่วมกิจกรรม

          ๑๐.๒ จากแบบประเมินผล 

                                                ............................................................

                                  ร่วมบริจาคผ่านคิวอาร์โค้ดธนาคารกสิกรไทย

                                                                   

 
สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม