โครงการพิธีถวายองค์พระกฐิน

 

โครงการพิธีถวายองค์พระกฐินพระราชทานโดยเสด็จพระราชกุศล


๑. ความเป็นมา
  เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา  พระสงฆ์ในชนบทของประเทศไทย  เวลาอาพาธจะเข้ารับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลท้องถิ่นในอำเภอหรือในจังหวัดของตน  ปะปนแออัดกับคนไข้คฤหัสถ์ที่มีจำนวนมากมายจนเตียงและห้องไม่เพียงพอ แต่ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญก็จะเข้ารับการบำบัดที่โรงพยาบาลสงฆ์ในกรุงเทพฯ ซึ่งก็มีปัญหาในเรื่องหาที่พำนักก่อนเข้าโรงพยาบาลรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่าง ๆ เช่น ค่าพาหนะและภัตตาหาร ตลอดถึงจะต้องหาพระเถระผู้ใหญ่ให้การรับรองเข้าโรงพยาบาลเป็นต้น
  สำหรับพระสงฆ์ในประเทศไทย ๒ แสนกว่ารูปนั้น พระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนถึง ๗๐% ของพระสงฆ์ทั่งประเทศ ปัญหาเรื้อรังตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็คือ พระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพระสงฆ์ส่วนใหญ่ในประเทศต่างประสบความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นอย่างมาก พระสงฆ์และประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงประสงค์อยากจะมีโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อขจัดขั้นตอนต่าง ๆ ในการบำบัดอาพาธของพระสงฆ์  และเพื่อแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลท้องถิ่นในการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของประชาชนด้วย แต่ความต้องการดังกล่าวก็มิได้รับการตอบสนองแต่อย่างใด เนื่องจากภาวะวิกฤตดังเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการสร้างโรงพยาบาลนี้ไว้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลเฉลิมพระชนม์ ๕๐ พรรษา ในปี ๒๕๔๕ พร้อมกับพระราชทานนามโรงพยาบาลนี้ว่า “โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” และได้เสด็จฯพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลดังกล่าวนี้ที่บ้านปลาดุก หมู่ ๓ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ได้เสด็จฯเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลแห่งนี้ ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาล ยังขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์อยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จัดทำโครงการพิธีถวายองค์พระกฐินพระราชทานโดยเสด็จพระราชกุศลขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ พุทธสถาน พรหมวิชรญาณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วัตถุประสงค์
  ๑. เพื่อเผยแพร่โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  สถานพำนักพักฟื้นพระสงฆ์อาพาธ เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  และสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย เฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  ให้ประชาชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการจัดสร้างโครงการเฉลิมพระเกียรติ
  ๒. เพื่อจัดหาทุนซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สำหรับพระสงฆ์อาพาธ

๓. กลุ่มเป้าหมาย
  ๑. พระภิกษุ  สามเณร  และประชาชนทั่วไป
  ๒. ประชากรกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มที่มีจิตศรัทธาต้องการทำบุญเพื่อมีส่วนร่วมในการจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
 
๔. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  ๑. จังหวัดอุบลราชธานี
  ๒. มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
  ๓. โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
 
๕. แผนการดำเนินงาน
  ๑. กราบบังคมทูลขอผ้าพระกฐินพระราชทานจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  ๒. นมัสการพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เป็นประธานที่ปรึกษา
  ๓. เรียนเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายชวน ศิรินันท์พร) เป็นประธานทอดกฐินพระราชทานโดยเสด็จพระราชกุศล
  ๔. จัดการประชาสัมพันธ์และแถลงข่าว
  ๕. ดำเนินการทอดกฐินพระราชทานโดยเสด็จพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ พุทธสถาน พรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี
 
๖. งบประมาณ
  ๑. จากเงินบริจาค
  ๒. มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
 
๗. พื้นที่ดำเนินการ
  ณ  พุทธสถาน พรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ บ้านปลาดุก หมู่ ๓ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  ๑. ประชาชนได้รับทราบพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงมีความห่วงใยทุกข์สุขของพระสงฆ์และของประชาชน
  ๒. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารและได้มีส่วนร่วมในการจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในวาระและโอกาสที่สำคัญ
 
๙. การประเมินผล
  จากประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายองค์พระกฐินและร่วมบริจาคทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศล

........................................
 สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม