โครงการรายการพิเศษ

 

โครงการรายการพิเศษ
“รวมน้ำใจอุปถัมภ์บำรุงโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ”
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
…………………………….

๑.  ความเป็นมา
    เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา พระสงฆ์ในชนบทของประเทศไทย เวลาอาพาธจะเข้ารับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลท้องถิ่นในอำเภอหรือในจังหวัดของตน ปะปนแออัดกับคนไข้คฤหัสถ์ที่มีจำนวนมากมายจนเตียงและห้องไม่เพียงพอ แต่ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญก็จะเข้ารับการบำบัดที่โรงพยาบาลสงฆ์ในกรุงเทพฯ ซึ่งก็มีปัญหาในเรื่องหาที่พำนักก่อนเข้าโรงพยาบาลรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่าง ๆ เช่น ค่าพาหนะและภัตตาหาร ตลอดถึงจะต้องหาพระเถระผู้ใหญ่  ให้การรับรองเข้าโรงพยาบาลเป็นต้น
  สำหรับพระสงฆ์ในประเทศไทย ๒ แสนกว่ารูปนั้น พระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนถึง ๗๐% ของพระสงฆ์ทั่งประเทศ ปัญหาเรื้อรังตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็คือ พระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพระสงฆ์ส่วนใหญ่ในประเทศต่างประสบความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นอย่างมาก พระสงฆ์และประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงประสงค์อยากจะมีโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อขจัดขั้นตอนต่างๆ ในการบำบัดอาพาธของพระสงฆ์ และเพื่อแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลท้องถิ่นในการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของประชาชนด้วย แต่ความต้องการดังกล่าวก็มิได้รับการตอบสนองแต่อย่างใด เนื่องจากภาวะวิกฤตดังเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการสร้าง โรงพยาบาลนี้ ไว้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลเฉลิมพระชนม์ ๕๐ พรรษา ในปี ๒๕๔๕ พร้อมกับพระ   ราชทานนามโรงพยาบาลนี้ว่า “โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” และได้เสด็จฯพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลดังกล่าวนี้ที่บ้านปลาดุก หมู่ ๓ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ได้เสด็จฯเป็นองค์ประธานใน   พิธีเปิดโรงพยาบาลแห่งนี้  ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลยังขาดงบประมาณในการอุปถัมภ์บำรุงอยู่เป็นจำนวนมาก  ดังนั้น  มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  และโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จึงได้จัดทำโครงการรายการพิเศษ “รวมน้ำใจอุปถัมภ์บำรุงโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ขึ้นในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๒ เวลา ๒๒.๐๐-๒๔.๐๐ น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ์ 
  โครงการภายใต้โรงพยาบาล  ๕๐  พรรษา  มหาวชิราลงกรณ  โดยมีมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  เป็นองค์กรสนับสนุนดังกล่าว  แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน  ดังนี้ :-

  โครงการส่วนที่  ๑  เป็นโครงการจัดสร้างโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  บนพื้นที่  ๗๑  ไร่  เป็นโรงพยาบาลขนาด  ๔๐๐  เตียง   มีวัตถุประสงค์   เพื่อดูแลสุขภาพพระภิกษุ  สามเณร  และประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๑๙  จังหวัด   ซึ่งเป็นพระสงฆ์ส่วนใหญ่ในประเทศ  และยังเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในชนบทตลอดทั้งประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียง  เช่น  ลาว  กัมพูชา  และเวียดนามอีกด้วย  โดยโครงการส่วนที่ ๑ 
ใช้งบประมาณดำเนินการก่อสร้างประมาณ  ๗๐๘,๔๖๕,๙๒๔.๐๐ บาท  (เจ็ดร้อยแปดล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)
 
  โครงการส่วนที่  ๒  เป็นโครงการจัดสร้างสถานพำนักพักฟื้นเฉลิมพระเกียรติ  บนพื้นที่   ๓๔   ไร่   โดยมีวัตถุประสงค์   เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์   สามเณรที่อาพาธ   และประชาชนทั่วไป  เป็นสถานที่ให้  คำปรึกษา  และอบรมทางด้านจิตใจของผู้ป่วยและประชาชน  โดยใช้งบประมาณดำเนินการก่อสร้างประมาณ             ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)

  โครงการส่วนที่  ๓  เป็นโครงการจัดสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย “เฉลิมพระเกียรติ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา และ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  เพื่อเป็นแหล่งต้นแบบตัวอย่างด้านการเกษตรพอเพียง ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้สมุนไพรที่หายาก  สมุนไพรที่มีประวัติรักษาโรค  สมุนไพรที่ใช้ในทางสาธารณสุขมูลฐาน  และสมุนไพรที่ประชาชนนิยมใช้  เป็นสถานที่สำหรับปลูกเพาะพันธุ์กล้าไม้สมุนไพรไทย และเป็นที่สาธิตการทดลองใช้สมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อใช้ในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อบำบัดโรค  และเป็นแหล่งทัศนศึกษาและเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับประโยชน์และโทษที่ควรระวังของสมุนไพรไทยตลอดจนการใช้สมุนไพรไทยให้ถูกต้องและปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและประชาชน  บนพื้นที่  ๓๒๐ ไร่ ที่สาธารณะหมู่บ้านกระโสบ หมู่ ๔ ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยใช้งบประมาณดำเนินการก่อสร้างประมาณ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)
  
๒.  วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุ ๕๗ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๒.  เพื่อเผยแพร่โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล  ๕๐  พรรษา  มหาวชิราลงกรณ   สถานพำนักพักฟื้น
เฉลิมพระเกียรติฯ  และสถาบันวิจัยพัฒนาสมุนไพรไทยเฉลิมพระเกียรติฯ  ให้ประชาชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการจัดสร้างโครงการเฉลิมพระเกียรติ
๓. เพื่อจัดหาทุนซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหา วชิราลงกรณ สำหรับพระสงฆ์อาพาธ
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย
๑. พระภิกษุ  สามเณร  และประชาชนทั่วประเทศ
๒. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มที่มีจิตศรัทธาต้องการทำบุญเพื่อมีส่วนร่วมในการสร้าง 
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  สถานพำนักพักฟื้นเฉลิมพระเกียรติ และสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย “เฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา”
 
๔. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
๒. โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
 
๕. แผนการดำเนินงาน
  ขอความอนุเคราะห์จาก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ์ จัดหาเวลาออกรายการพิเศษ “รวมน้ำใจอุปถัมภ์บำรุงโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒  เวลา ๒๒.๐๐-๒๔.๐๐ น.
 
๖. งบประมาณ
๑. มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
๒. เงินบริจาค
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ประชาชนได้รับทราบพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ที่ทรงมีความห่วงใยทุกข์สุขของพระสงฆ์และของประชาชน
๒. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารและได้มีส่วนร่วมในการสร้างโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ สถานพำนักพักฟื้นเฉลิมพระเกียรติ และสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย “เฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา” ในวาระและโอกาสที่สำคัญ
 
๘. การประเมินผล
๑. ดูจากแบบสอบถามที่ทางมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้จัดทำ
๒. จากประชาชนที่ชมรายการและโทรศัพท์เข้ามา
 
..............................................
 สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม