แผนดำเนินโครงการ

 

แผนดำเนินโครงการ / กิจกรรมในรอบปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒

(กรกฎาคม ๒๕๕๑ – มิถุนายน ๒๕๕๒)

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๑

 

 

ลำดับ

ว.ด.ป.

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑.

๑ ก.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๑

ดำเนินการวางตู้รับบริจาคเงินตามสถานที่ต่าง ๆ

เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

 

๒.

๑ ก.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๑

ให้เช่าบูชาพระพุทธรูปและเหรียญพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

 

เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

๓.

   ๑ ก.ค. -๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๑

จัดทำจุลสาร “วชิรญาณเวช”

(ฉบับ ม.ค.-เม.ย.) (ฉบับ พ.ค.-ส.ค.) (ฉบับ ก.ย.-ธ.ค.)

เพื่อเผยแพร่โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

 

๔.

๑ ก.ค. ๒๕๕๑

บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕

เพื่อถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ         พระบรมราชินีนาถ

 

 

๕.

๑ ก.ค. ๒๕๕๑

ร่วมกับ บริษัทศรีอุบลไตเทียม จำกัด จัดทำโครงการเปิดบริการไตเทียม

เพื่อบริการฟอกเลือดด้วยไตเทียมสำหรับใช้ในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณสำหรับพระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการ และประกันสังคม

๖.

๑๕ ก.ค. ๒๕๕๑

จัดการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๐

เพื่อประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา

 

๗.

๒๗ ก.ค. ๒๕๕๑

จัดทำรายการพิเศษ “รวมน้ำใจสร้างโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

๑. เพื่อเผยแพร่โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล   ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

๒. เพื่อสนับสนุนส่งเสริม สุขภาพของพระภิกษุ สามเณร และประชาชน โดยเน้นการรักษาผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ

๓. เพื่อเป็นกองทุนของมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สำหรับเป็นการให้กรสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ และการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

๔. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์   ณ     โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

 

๘.

๑๘ ส.ค. ๒๕๕๑

พิธีเปิดโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี

๑. เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยที่เป็นพระภิกษุ สามเณร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๙ จังหวัด

๒. เพื่อให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยและประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างมีคุณภาพ โดยจัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยสาขาต่าง ๆ

๓. เป็นศูนย์ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทักษะการปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ สาขาต่างๆ แก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน

๔. เป็นต้นแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลรูปแบบใหม่ ให้มีความคล่องตัวเหมือนเอกชน และอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ

 

๙.

๓ พ.ย. ๒๕๕๑

บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕

 

เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

๑๐.

๘ พ.ย. ๒๕๕๑

จัดทำโครงการทอดกฐินพระราชทานโดยเสด็จพระราชกุศล ณ พุทธสถานพรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

๑. เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

๒. เพื่อสนับสนุนพัฒนาคุณภาพในการให้บริการด้านสุขภาพพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป

๓. เพื่อเป็นกองทุนของมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

๑๑.

๑๔ พ.ย. ๒๕๕๑

ลงนามสัญญาเช่าพื้นที่ห้อง  A๔ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบกิจการเปิดศูนย์สุขภาพแพทย์แผนไทยพัฒนา (เพิ่มเติม)

เพื่อประกอบกิจการเปิดศูนย์สุขภาพแพทย์แผนไทย มีกำหนดเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกาย ๒๕๕๑ -วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

 

เดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๒

ลำดับ

ว.ด.ป.

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑.

๑ ม.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๒

ดำเนินการวางตู้รับบริจาคเงินตามสถานที่ต่าง ๆ

เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

 

๒.

๑ ม.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๒

ให้เช่าบูชาพระพุทธรูปและเหรียญพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

 

เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

๓.

   ๑ ม.ค. - ๓๐มิ.ย.   ๒๕๕๒

จัดทำจุลสาร “วชิรญาณเวช”

(ฉบับ ม.ค.-เม.ย.) (ฉบับ พ.ค.-ส.ค.) (ฉบับ ก.ย.-ธ.ค.)

เพื่อเผยแพร่โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

 

๔.

 ๕ ก.พ. ๒๕๕๒

จัดทำรายการพิเศษ “รวมน้ำใจอุปถัมภ์บำรุงโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ณ สถานีวิทยุ โทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕

๑. เพื่อเผยแพร่โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล   ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

๒. เพื่อสนับสนุนส่งเสริม สุขภาพของพระภิกษุ สามเณร และประชาชน โดยเน้นการรักษาผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ

๓. เพื่อเป็นกองทุนของมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สำหรับเป็นการให้กรสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ และการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

๔. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ    โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

๕.

๒๕ ก.พ.๒๕๕๒

จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหา วชิราลงกรณ

 

เพื่อประชุมคณะกรรมการ

๖.

๑ มี.ค. ๒๕๕๒

ดำเนินการขอใบอนุญาจัดให้มีการ เรี่ยไรประจำปี ๒๕๕๒

เพื่อเป็นหลักฐานในการจัดทำการเรี่ยไรเงินตามสถานที่ต่าง ๆ

 

 

 
สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม