สรุปความก้าวหน้า

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

สรุปความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

(กรกฎาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓)

.....................................

                   ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา (กรกฎาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยมีผลการดำเนินงาน

ดังต่อไปนี้

งานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

                   ๑. มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ อย่างต่อเนื่องดังนี้

                   ๑.๑ ดำเนินการวางตู้รับบริจาคตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน (กรกฎาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓) ได้รับบริจาคทั้งสิ้น ๔๙,๑๘๖.๗๕ บาท (สี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

                   ๑.๒ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ทั้งหมดจำนวน ๑ ครั้ง (วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒)

                   ๑.๓ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

                   ๑.๔ จัดการประชุมคณะกรรมการ โครงการสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาทั้งหมดจำนวน ๑ ครั้ง (วันที่ ๖ มิถุนายน  ๒๕๖๒)

                   ๑.๕ จัดการประชุมปรึกษาหารือโครงการสร้างสมุนไพรเครื่องยาทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา(ปรึกษาหารือผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ทั้งหมดจำนวน ๑ ครั้ง (วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

                   ๑.๖ จัดการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการสร้างวัดประจำโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ครั้งที่ ๑ (วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓)

                   ๑.๗ มูลนิธิฯ จัดทำหนังสือโครงการเฉลิม เนื่องในโอกาสพิธีสมโภชสุพรรณบัฏ และทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๓ ปี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐ เล่ม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๖๙,๖๔๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

                   ๑.๘ มูลนิธิฯ จัดทำกระเป๋าหนัง และกระเป๋าผ้า เนื่องในโอกาสพิธีสมโภชสุพรรณบัฏ และทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๓ ปี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓  จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ รวมเป็นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

๑.๙ จัดทำโครงการรายการพิเศษเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการสงเคราะห์

พระภิกษุสามเณร และประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT กรมประชาสัมพันธ์, ไทยทีวีโกลบอลเน็ทเวิร์ค (TGN) และสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ (WBTV)

                    ๑.๑๐ มูลนิธิฯ ร่วมกับโรงพยาบาล  ๕๐ พรรษา  มหาวชิราลงกรณ  จัดทำโครงการกฐินสามัคคี

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยบริษัท เอ็มไพร์ เอเชีย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สำนักสงฆ์พุทธสถานพรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้นจำนวน ๑,๒๗๔,๓๙๗ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) รายจ่าย ๕๓๙,๙๒๔.๐๘ บาท (ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทศูนย์แปดสตางค์) ได้รับเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วรวมเป็นเงิน ๗๓๔,๔๗๒.๙๒ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์)

                   ๑.๑๑ มูลนิธิฯ สนับสนุนซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จากเงินกฐินสามัคคีมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชราลงกรณ โดยบริษัท เอ็มไพร์ เอเชีย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด เป็นจำนวนเงิน ๓๖๗,๒๓๖.๔๖ บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์)

                  

                             รวมเงินบริจาคในปี ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๘๓,๖๕๙.๖๗ บาท

    (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบเก้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

 

                   ๒. โครงการมอบเครื่องอุปโภคช่วยเหลือผู้ประสบความลำบาก โควิด ๑๙ ถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความลำบากจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID 19) และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และสถาบันพรหมวชิรญาณสหคลินิก ร่วมกับมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ฯ วัดยานนาวา สำนักงานเขตสาทร และภาคีเครือข่าย ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน และให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

 

งานที่กำลังดำเนินการ

              ๑. โครงการสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๐

พรรษา ในโครงการส่วนที่ ๓ โครงการ/กิจกรรม จัดสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

          การดำเนินงาน บนพื้นที่ ๓๐๘ ไร่ ๓ งาน ๒๕ ตารางวา ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ อบ. ๒๘๗๔ ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งแผนการดำเนินงานด้านงบประมาณออกเป็น ๔ ระยะ (โครงการ ๑ ๕ ปี ดังนี้)

โครงการระยะที่ ๑ (Zone A) ประกอบด้วย ทางเข้าโครงการ อาคารพิพิธภัณฑ์สมุนไพรแห่งชาติ อาคารวิจัยและพัฒนาสมุนไพร อาคารพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพร บริเวณที่จอดรถ อาคารหมู่เรือนไทย (แพทย์แผนไทยเพื่อการบำบัดรักษา) อาคารบริเวณและบ้านพัก ระบบสาธารณูปโภค ระยะเวลาโครงการ ๑-๓ ปี ใช้งบประมาณดำเนินการประมาณ ๑๖๙,๗๘๐,๐๐๐ บาท

โครงการระยะที่ ๒ ประกอบด้วย (Zone B) ศูนย์การเรียนรู้ สมุนไพรสาธิต ใช้งบประมาณดำเนินการประมาณ ๔๔,๙๔๐,๐๐๐ บาท และ (Zone C) ส่วนบริการแพทย์ทางเลือก เป็นสถานบำบัดและพักฟื้น ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ลานวงเวียนน้ำพุ ระยะเวลาโครงการ ๑ ปี ใช้งบประมาณดำเนินการประมาณ ๒๒๙,๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท รวมงบประมาณดำเนินการประมาณ ๒๗๔,๖๔๐,๐๐๐ บาท

โครงการระยะที่ ๓ (Zone D) เป็นพื้นที่เกษตรกรรม สมุนไพรและแปลงสาธิต หมู่บ้านอีสานใต้ ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ระยะเวลาโครงการ ๑ ปี ใช้งบประมาณดำเนินการประมาณ ๑๒๙,๘๓๐,๐๐๐ บาท

โครงการระยะที่ ๔ (Zone E) ประกอบด้วย ส่วนวิจัยและแปรรูป และพื้นที่บริการ เช่น อาคารซ่อมบำรุง บ่อบำบัดน้ำชีวภาพ บริเวณกำจัดขยะ เรือนเพาะชำ/ปุ๋ย ระยะเวลาโครงการ ๑ ปี ใช้งบประมาณดำเนินการประมาณ ๑๑๖,๘๔๐,๐๐๐ บาท

ใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น ๖๙๑,๐๙๐,๐๐๐ บาท

 

๒. โครงการหนังสือ การดูแลสุขภาพ การบริหารร่างกาย อาหารสุขภาพ สำหรับพระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไปเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  เพื่อจัดทำหนังสือ การดูแลสุขภาพ การบริหารร่างกาย อาหารสุขภาพ สำหรับพระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไปและเพื่อพระราชทานหนังสือ การดูแลสุขภาพ การบริหารร่างกาย อาหารสุขภาพ สำหรับพระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไปให้วัดและสำนักสงฆ์ต่างๆ ทั่วประเทศ

 

        ๓. โครงการสร้างวัดประจำโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และความถูกต้องตามระเบียบสำนักพระราชวัง จึงเห็นสมควรยกฐานะ  พุทธสถานพรหมวชิรญาณตามประกาศเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ซึ่งมีสถานะเป็นวัดประเภท สำนักสงฆ์ประจำโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ อยู่แล้ว เพื่อจัดสร้างเป็น วัดประเภทพัทธสีมา ในพื้นที่ด้านตะวันตก ๑๐ ไร่ ภายในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาให้สมบูรณ์ ในปีมหามงคลบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ คู่กับโรงพยาบาล ๕๐พรรษา มหาวชิราลงกรณ และให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงวัฒนธรรม

งานที่จะดำเนินการในอนาคต

๑. โครงการรายการพิเศษเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจอันเนื่องกับการสงเคราะห์พระภิกษุ สามเณร และประชาชน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT กรมประชาสัมพันธ์, ไทยทีวีโกลบอลเน็ทเวิร์ค Thai TV Global Network (TGN), สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ (WBTV) วันอังคาร ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔  โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ใน อากาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ตลอดจนพระราชกรณียกิจที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระภิกษุ สามเณร และประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจทางการแพทย์และสาธารณสุข ยังผลให้พระภิกษุ สามเณรทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านมีสุขภาพดี สามารถปฏิบัติศาสนกิจในการสืบทอดพระพุทธศาสนาได้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์และสันติสุขกับประเทศชาติ

 

๒. โครงการกฐินสามัคคีมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ สำนักสงฆ์

พุทธสถานพรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ และเพื่อสมทบทุนจัดสร้างวัดประจำโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี

 

………………………………………………………
สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม