พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชีรเมธี)
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
 กรุงเทพฯ


         ในโอกาสที่เราชาวพุทธ ตลอดจนประชาชนคนไทยทั้งหลายได้ร่วมกันเสียสละบริจาคทรัพย์ เพื่อสร้างโรงพยาบาทสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นสถานดูแลรักษาพระภิกษุอาพาธตลอดจนประชาชนคนไทยทั่วไป อาตมภาพในนามของคณะสงฆ์ขออนุโมทนา ขอให้เราทั้งหลายเชื่อมั่นว่า ผู้ที่ทำบุญนั้นจะได้รับอานิสงส์เป็นอเนกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำรุงพระภิกษุสงฆ์อาพาธหรือให้ยาแก่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยนั้น พระพุทธองค์ทรงยกย่องสรรเสริญมากถึงขนาดทรงมีพระพุทธานุญาตตรัสเอาไว้ว่า “ผู้ใดต้องการอุปัฏฐากเรา ให้อุปัฏฐากพระภิกษุสงฆ์เถิด” ถามว่าทำไมพระองค์จึงยกย่องมากว่า การบำรุงพระภิกษุสงฆ์อาพาธมีคุณค่าเท่ากับมาบำรุงพระองค์ เป็นเพราะเชื่อว่า เราบำรุงพระสงฆ์เป็นอย่างดี พระสงฆ์อยู่ ก็หมายถึงพระพุทธศาสนายังอยู่ พระพุทธศาสนายังอยู่ หมายความว่า คุณธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมนำทาง ก็จะเป็นมิ่งขวัญของประชาชนพลเมืองทั้งประเทศไทยและยังแผ่ขยายไปทั่วโลก ดังนั้น การดำรงอยู่ของพระสงฆ์ที่มีสุขภาพดี ก็หมายถึงการดำรงอยู่ของธรรมที่มีเนื้อหาที่ดีๆ สำหรับที่จะเป็นธงชัย เป็นประทีป นำทางให้กับชาวโลกด้วยดังนั้น เราท่านทั้งหลายที่บำรุงพระภิกษุสงฆ์อาพาธด้วยการช่วยสนับสนุนการสร้างโรงพยาบาล กล่าวโดยรวบรัดแท้ที่จริงก็คือ การอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนานั่นเอง เมื่อเราบำรุงพระพุทธศาสนา เราจะได้อานิสงส์อะไรอย่างง่ายที่สุดเราได้ปฏิบัติธรรมเพราะว่าเรากำลังบำเพ็ญบุญที่เรียกว่า การให้ ประการต่อมา เราได้รักษาพระศาสนา ประการต่อมา เราได้ถวายกำลังใจแก่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นเหมือนทัพหน้าของกองทัพธรรม และประการสำคัญที่สุด เราก็จะได้สังคมร่มเย็นเป็นสุข เพราะพระสงฆ์ก็คือ ผู้ที่นำธรรมะไปเผยแผ่แก่ประชาชน นี้เป็นผลเฉพาะหน้าของผู้ที่อุปถัมภ์บำรุงการสร้างโรงพยาบาลแก่พระภิกษุสงฆ์อาพาธและประชาชนพลเมืองทั่วไป อานิสงส์ที่กว้างขวางกว่านั้น เมื่อเราทำบุญเราจะได้อะไรอีกบ้าง แน่นอนที่สุด เราได้มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพานสมบัติ มนุษยสมบัติก็หมายความว่าเราทุกคนที่ได้เสียสละบริจาคทรัพย์สิน ซึ่งเป็นโลกียทรัพย์ เราจะได้โลกุตลทรัพย์ หรือ อริยทรัพย์ตอบแทน เพราะอะไร เพราะเงินทองข้าวของนั้นเอง เมื่อใช้ไปทุกวันก็จะร่อยหรอไปทุกวัน แต่เมื่อเราเปลี่ยนเงินทองนั้นเป็นบุญ สิ่งนี้จะกลายเป็นอริยทรัพย์ เหมือนกับว่าเราฝากบุญ ฝากกุศล รับประกันภพหน้าที่ดีจองตัวเองเอาไว้ด้วยกัน เปลี่ยนโลกียทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ ที่เป็นทรัพย์ที่เราจะได้เห็นในปัจจุบันชาติเรียกว่า มนุษยสมบัติ คนที่ทำบุญจะกลายเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดี เพราะจิตใจผ่องใสเบิกบาน เมื่อจิตใจดี สุขภาพกายก็ดี เมื่อสุขภาพกายดี บุคลิกก็ดี เมื่อบุคลิกดีก็จะได้พบแต่คนดีๆ นี้เรียกว่า เป็นมนุษยสมบัติ ประการต่อมา สวรรคสมบัติ หมายความว่า เราเมื่อล่วงลับดับขันธ์ไปแล้ว ก็จะได้เกิดในสุขคติภพสุขคติภูมิก็คือ ได้ย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง หรือมิเช่นนั้นก็อาจได้เกิดเป็นเทพ เทวดา เหล่านี้คือ สวรรคสมบัติ ถ้าไม่บรรลุสวรรคสมบัติ เรามีปัญญาขั้นลึกซึ้งไปกว่านั้น เราอาจบรรลุนิพพานสมบัตินั่นคือบุญ จะเป็นต้นทางให้เราได้บรรลุธรรมที่เรียกกันว่า อะระหะตะมะ อะระหะตะผล กลายเป็นผู้บรรลุถึงภาวะพระนิพพาน ซึ่งเป็นอานิสงส์สูงสุดของการทำบุญ
       ฉะนั้นเราทั้งหลายที่มาร่วมกันบำเพ็ญบุญ บำเพ็ญกุศล ด้วยการอุปถ้มภ์บำรุงการสร้างโรงพยาบาลในคราวครั้นนี้ ขอให้เชื่อมั่นว่า เราจะได้มนุษยสมบัติคือ ได้มีวิถีชีวิตที่ดีงาม มีความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในกายและในทางใจ ในระดับจิตใจเรา จะได้สวรรคสมบัติ เป็นการรับประกันภพหน้า ว่เราจะเกิดมาดีแน่นอน และในขั้นสูงสุดเราจะได้นิพพานสมบัติคือมรรคผลนิพพาน ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา พร้อมๆ กันนั้น ก็เป็นเป้าหมายสูงสุดของการที่เราทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์กับเขาชาติหนึ่ง ขอให้เราทั้งหลายเชื่อว่า บุญที่เราทำแล้วไว้ว่ามากไว้ว่าน้อย ไม่มีคำว่าสูญหาย เพราะว่านี่เป็นชื่อของความสุขเพราะพระพุทธองค์ เคยตรัสเอาไว้ว่าขอให้เราทั้งหลาย จงอย่าได้กลัวบุญ เพราะว่าบุญนั้น เป็นชื่อของความสุข สะสมสิ่งใดก็ไม่สำคัญเท่ากับเราทั้งหลายสะสมความสุข
     ในท้ายที่สุดนี้อาตมภาพขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยมารวมกันเป็น ตะบะเดชะผลวะปัจจัย อำนวยอวยชัยใหพร ขอให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุข ความเจริญ คิดหรือทำสิ่งหนึ่งประการที่เป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรม จงสมดังคำมุ่งมาด ปรารถนด้วยกันทุกท่านทุกคน เทอญ
 

 
สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม