สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
 กรรมการมหาเถรสมาคม
วัดสัมพันธวงศาราม กรุงเทพฯ
รองที่ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ

         ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น พูดถึงการคมนาคมก็สะดวกทุกๆ จังหวัดที่จะไป เมื่อการดำเนินงานสร้างโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สำเร็จลงแล้ว พระภิกษุ สามเณร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีจำนวนมาก เมื่อประสบภัยอันตรายหรือได้รับความเจ็บไข้ได้ป่วยต่าง ๆ จะได้ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เมื่อมีโรงพยาบาลสำหรับพระภิกษุสามเณรแล้ว ประชาชนซึ่งไม่มีโอกาสที่จะได้ไปบำบัดรักษาพระภิกษุ สามเณร ก็ได้ชื่อว่า ได้สร้างโรงพยาบาลแล้ว เป็นสถานที่บำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระภิกษุ สามเณร ได้มีส่วนร่วมในการบำยัดโรคภัยไข้เจ็บพระภิกษุ สามเณรทั่วไป ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอื่นๆ ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ  ได้มีอานิสงส์ เพราะฉะนั้น การ่วมกันสร้างโรงพยาบาลตามกำลังศรัทธาของแต่ละทานมากน้อยเท่าไรก็ตามใจ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่พระภิกษุ สามเณร ทั่วไป และประชาชนที่เป็นแพทย์ พยาบาล ก็ได้ชื่อว่าได้บำบัดรักษาพระพุทธองค์ ที่ทรงดำรัสไว้จะเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนรวมต่างๆ แก่ พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป

 
สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม