พระวรธรรมคติ

พระวรธรรมคติ
         สมเด็จพระญาณสังวร
 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วัดบวรนิเวศวิหาร
 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “โย ภิกฺขเว มํ อุปฏฐเหยฺย โส คิลานํ อุปฏฐเหยฺย” ใครต้องการอุปัฏญากตถาคตพึงกำหนดพยาบาลภิกษุไข้ โดยพระพุทธพจน์นี้ ชี้ให้เห็นว่า การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์ เท่ากับการได้อุปัฏฐากพระองค์ทีเดียว
         การที่มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐  พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยพระราชานุญาต สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้จัดทำโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (โรงพยาบาลสงฆ์) จำนวน ๔๐๐ เตียงขึ้น ณ บ้านปลาดุก หมู่ที่ ๓ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นับเป็นเรื่องที่สำคัญและดีมาก เพราะเป็นโรงพยาบาลที่จะดูและสุขภาพพระภิกษุ สามเณร และประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๙ จังหวัด ซึ่งเป็นพระสงฆ์ส่วนใหญ่ของประเทศ และยังจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในชนบท ตลอดทั้งประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เช่นลาว กัมพูชาและเวียดนามด้วย
 
     จึงขออนุโมทนาสาธุการ เป็นอย่างยิ่ง
 สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม