โครงการมอบเครื่องอุปโภคช่วยผู้ประสบความลำบาก โควิด ๑๙

 

๒๐. โครงการมอบเครื่องอุปโภคช่วยผู้ประสบความลำบาก โควิด ๑๙   

 ถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ  

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

            มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และสถาบันพรหมวชิรญาณสหคลินิก ร่วมกับมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ฯ วัดยานนาวา สำนักงานเขตสาทร และภาคีเครื่อข่าย ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงห่วงใยสุขภาพพระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไปตลอดมา เพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรในการรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้จัดทำโครงการมอบเครื่องอุปโภคช่วยผู้ประสบความลำบาก โควิด ๑๙ ถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินี ขึ้น ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. จำนวน ๑,๐๐๐ ราย 

 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

    ๑. เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

    ๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความลำบากจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID ๑๙)

    ๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  และสถาบันพรหมวชิรญาณสหคลินิก ร่วมกับมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ฯ วัดยานนาวา สำนักงานเขตสาทร และภาคีเครือข่าย ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน และให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

            

          

                    

 

       

 
สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม