กำหนดการออกหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ฯ (ปรับปรุงใหม่ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔)


 

วันเริ่มออกหน่วย สถานที่

จำนวน
พระสงฆ์

จำนวน
วัน

แพทย์พระราชทาน
มูลนิธิฯ

จำนวนทีม/วัน

แพทย์พระราชทานจังหวัด
จำนวนทีม / วัน

วันที่ ๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จังหวัดอุบลราชธานี ๑๐,๗๗๔ ๑๓
           
วันที่ ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ จังหวัดศรีสระเกษ ๑๐,๖๓๗ ๑๓
           
วันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ ๒,๒๖๖
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ จังหวัดยโสธร ๓,๐๘๓
           
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จังหวัดมุกดาหาร ๑,๗๖๙
วันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จังหวัดนครพนม ๓,๘๗๑
วันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จังหวัดร้อยเอ็ด ๙,๐๖๓ ๑๒
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จังหวัดมหาสารคาม ๔,๙๔๔
วันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จังหวัดอุดรธานี ๘,๓๔๕ ๑๐
วันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จังหวัดหนองคาย ๖,๕๐๐
วันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔,๙๑๖
วันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จังหวัดสกลนคร ๖,๐๖๗
           
วันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ จังหวัดขอนแก่น ๑๑,๑๙๙ ๑๕
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ จังหวัดหนองบัวลำภู ๓,๐๓๒
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ จังหวัดสุรินทร์ ๖,๒๔๑
วันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ จังหวัดบุรีรัมย์ ๙,๒๘๓ ๑๑
วันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ จังหวัดนครราชสีมา ๑๖,๘๒๒ ๑๙
วันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ จังหวัดชัยภูมิ ๕,๕๖๒
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ -
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๕,๒๘๒
วันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๕๔ จังหวัดเลย ๔,๙๐๔
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ จังหวัดพิจิตร ๔,๘๘๖
วันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๕๔ จังหวัดกำแพงเพชร ๔,๖๔๖
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ จังหวัดตาก ๒,๑๘๗
วันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ จังหวัดสุโขทัย ๓,๓๙๙
           
วันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จังหวัดพิษณุโลก ๔,๓๔๖
วันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๒,๒๑๗
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จังหวัดแพร่ ๒,๑๐๙
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จังหวัดน่าน ๒,๖๗๖
วันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จังหวัดเชียงราย ๖,๘๗๔
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จังหวัดพะเยา ๒,๖๑๐
           
วันที่ ๒-๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ จังหวัดเชียงใหม่ ๑๒,๐๗๑ ๑๕
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๙๒๓
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ จังหวัดลำพูน ๓,๒๑๔
วันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ จังหวัดลำปาง ๓,๙๑๖
วันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ จังหวัดนครสวรรค์ ๗,๒๒๖
วันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ จังหวัดอุทัยธานี ๑,๙๑๒
           
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จังหวัดชัยนาท ๒,๒๔๖
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จังหวัดสิงห์บุรี ๒,๔๙๕
วันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จังหวัดลพบุรี ๔,๗๗๔
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จังหวัดอ่างทอง ๒,๒๔๖
วันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จังหวัดสระบุรี ๔,๔๑๒
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จังหวัดนครนายก ๒,๐๓๒
           
วันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ จังหวัดปราจีนบุรี ๓,๐๖๑
วันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ จังหวัหดสระแก้ว ๒,๗๖๙
วันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๖,๖๗๖
วันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ จังหวัดจันทบุรี ๓,๗๘๖
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ จังหวัดตราด ๘๙๘
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๕,๑๓๙
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ จังหวัดระยอง ๓,๒๑๘
วันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ จังหวัดชลบุรี ๖,๗๑๑
           
วันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๕๔ จังหวัดปทุมธานี ๕,๓๘๕
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔ จังหวัดนนทบุรี ๓,๘๔๘
วันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ จังหวัดสุพรรณบุรี ๖,๐๙๗
วันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๕๔ จังหวัดกาญจนบุรี ๖,๐๖๒
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ จังหวัดสมุทรสาคร ๒,๒๙๘
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ จังหวัดสมุทรสงคราม ๑,๘๖๓
           
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ จังหวัดสมุทรปราการ ๔,๐๙๕
วันที่ ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ จังหวัดนครปฐม ๔,๕๓๐
วันที่ ๑๕-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ จังหวัดราชบุรี ๕,๒๙๕
วันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ จังหวัดเพชรบุรี ๒,๔๙๐
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๓,๒๒๐
วันที่ ๒๗-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ จังหวัดชุมพร ๓,๑๖๒
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ จังหวัดระนอง ๕๕๒
           
วันที่ ๔-๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ๒,๖๒๖
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จังหวัดพังงา ๙๓๑
วันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จังหวัดสงขลา ๒,๗๓๘
วันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๓,๙๒๗
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จังหวัดพัทลุง ๑,๓๔๓
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จังหวัดปัตตานี ๙๕๗
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จังหวัดยะลา ๙๕๗
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จังหวัดนราธิวาส ๙๕๗
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จังหวัดสตูล ๒๗๗
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จังหวัดตรัง ๙๑๘
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จังหวัดกระบี่ ๖๓๙
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จังหวัดภูเก็ต ๕๙๖
           
จำนวนวันออกหน่วยทั้งหมด ๓๑๓,๖๔๐ ๑๑๘    

ปรับปรุงใหม่ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔


หมายเหตุ
๑. แพทย์พระราชทาน หมายถึง คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานของโครงการฯ และผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการทั้งหมด
๒. กำหนดการออกหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และความพร้อมของแต่ละจังหวัด
๓. การกำหนดจำนวนวัน จำนวนทีม และทีม/วัน คำนวณจากพื้นที่ตั้งหน่วย และความสามารถในการบริการ
๔. สำนักงานมูลนิธิฯ จะติดตามความพร้อมในการออกหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ฯ กับผู้ประสานงานในพื้นที่ก่อนกำหนหด  ๑๕  วัน
สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม