สรุปความก้าวหน้า

 มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

สรุปความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

(กรกฎาคม ๒๕๖๑ มิถุนายน ๒๕๖๒)

..............................................

      งานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

๑.      มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ อย่างต่อเนื่องดังนี้ :-

๑.๑ ดำเนินการวางตู้รับบริจาคตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น ๑๗,๙๐๖ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกบาทถ้วน)

๑.๒ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ทั้งหมดจำนวน ๑ ครั้ง (วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๑.๓ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

๑.๔ จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพรฯ เฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาทั้งหมดจำนวน ๒ ครั้ง (วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑, ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑.๕ จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มที่ ๑ เรื่อง โครงการวิจัยภูมิทัศน์บำบัด : กรณีศึกษาสถานบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพรฯ ทั้งหมดจำนวน ๒ ครั้ง (วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒)

๑.๖ จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิรลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มที่ ๒ เรื่อง โครงการสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาทั้งหมดจำนวน ๑ ครั้ง (วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

๑.๗ คณะดำเนินงานโครงการสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพรฯ และ ที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพรฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพรฯ

๑.๘ มูลนิธิฯ สนับสนุนการปรับปรุงเสนาสนะแทนครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาล ๕๐พรรษา มหาวชิราลงกรณ จากเงินกฐินสามัคคีมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมหาวิทยาลัยสยาม โดยปรับปรุงเสนาสนะ ห้องฉัน ฝ้าเพดาน และสำนักสงฆ์พุทธสถานพรหมวชิรญาณ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๖๙,๔๘๐.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบแปดบาทถ้วน)

๑.๙ มูลนิธิฯ สนับสนุนโครงการพัฒนามาตรฐานด้านอาคาร และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ (ระบบบำบัดน้ำเสีย) ของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรในการจัดทำสรุปข้อมูล ปัญหาระบบน้ำเสียเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

๑.๑๐ จัดทำโครงการรายการพิเศษเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการสงเคราะห์พระภิกษุสามเณร และประชาชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT กรมประชาสัมพันธ์, ไทยทีวีโกลบอลเน็ทเวิร์ค (TGN) และสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ (WBTV) ในโอกาสนี้ไม่มีการรับบริจาคในรายการหรือที่สำนักงานมูลนิธิฯ และที่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

                   ๑.๑๑ มูลนิธิฯ ร่วมกับโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา  มหาวชิราลงกรณ  จัดทำโครงการกฐินสามัคคีมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สำนักสงฆ์พุทธสถานพรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้นจำนวน ๑,๓๔๘,๘๗๙.๗๓ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) รายจ่าย ๕๖๗,๑๘๓.๕๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) ได้รับเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วรวมเป็นเงิน ๑,๓๓๔,๐๔๓ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันสี่สิบสามบาทถ้วน)

                   ๑.๑๒ คุณดวงพร สุจริตานุวัต กรรมการและศรัทธาสัมพันธ์มูลนิธิฯ ได้รวบรวมผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินซื้อวิลแชร์ให้โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จำนวน ๑๙๔ คัน รวมเป็นเงิน๓๖๘,๖๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมสมทบทุน ๖๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๙,๒๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

                   ๑.๑๓ มูลนิธิฯ สนับสนุนซื้อวิลแชร์ให้กับโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ครั้งที่ ๑จำนวน ๓๐ คัน รวมเป็นเงิน ๕๗,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

รวมเงินบริจาคในปี ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๗๒๑,๑๔๙ บาท

          (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)

  ๒. โครงการแพทย์ พยาบาล อาสา สหรัฐอเมริกา ตรวจรักษาและผ่าตัดให้กับพระภิกษุ

สามเณร และรอรับการรักษา และประชาชนที่อยู่ห่างไกล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อให้พระภิกษุสามเณร และประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงได้รับการผ่าตัดต้อกระจก โดยมีการเปลี่ยนเลนส์เทียม การผ่าตัดผู้ป่วยที่มีความพิการทางมือ เช่น ไขข้ออักเสบรุนแรง ความพิการทางมือที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิด แผลเป็นจากการถูกน้ำร้อนลวกหรือไฟไหม้ การผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ มี โอกาสได้รับการผ่าตัดรักษา โดยนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ในด้านการแพทย์ระหว่างคณะแพทย์และพยาบาล จากประเทศสหรัฐอเมริกา และจากประเทศไทย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ สมาคมไทย-อเมริกา แห่งรัฐอิลลินอยส์ (TAAI) สมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ (TAAI) คณะแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และมวลชนจากเมืองซิคาโก รัฐอิลลินอยส์ และอินเดียน่า และรัฐอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา ร่วมกับคณะแพทย์ และพยาบาลในประเทศไทย ในการทำงานกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกัน ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ใช้งบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น๔,๕๔๐,๐๐๘ บาท

 

    ๓. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานของโครงการ เพื่อศึกษาประเมินผลความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์จากการลงทุนในโครงการ เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มมูลค่าจากโครงการ เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างที่อาจส่งผลต่อโครงการ และเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รับรู้ของบุคลากรการสาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้งบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท

 

งานที่กำลังดำเนินการ

              ๑. โครงการสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๐

พรรษา ในโครงการส่วนที่ ๓ โครงการ/กิจกรรม จัดสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

           การดำเนินงาน บนพื้นที่ ๓๐๘ ไร่ ๓ งาน ๒๕ ตารางวา ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ อบ ๒๘๗๔ ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งแผนการดำเนินงานด้านงบประมาณออกเป็น ๔ ระยะ (โครงการ ๑ ๕ ปี ดังนี้)

โครงการระยะที่ ๑ (Zone A) ประกอบด้วย ทางเข้าโครงการ อาคารพิพิธภัณฑ์สมุนไพรแห่งชาติ อาคารวิจัยและพัฒนาสมุนไพร อาคารพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพร บริเวณที่จอดรถ อาคารหมู่เรือนไทย (แพทย์แผนไทยเพื่อการบำบัดรักษา) อาคารบริเวณและบ้านพัก ระบบสาธารณูปโภค ระยะเวลาโครงการ ๑ ๓ ปี ใช้งบประมาณดำเนินการประมาณ ๑๖๙,๗๘๐,๐๐๐ ล้านบาท

โครงการระยะที่ ๒ ประกอบด้วย (Zone B) ศูนย์การเรียนรู้ สมุนไพรสาธิต ใช้งบประมาณดำเนินการประมาณ ๔๔,๙๔๐,๐๐๐ ล้านบาท และ (Zone C) ส่วนบริการแพทย์ทางเลือก เป็นสถานบำบัดและพักฟื้น ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ลานวงเวียนน้ำพุ ระยะเวลาโครงการ ๑ ปี ใช้งบประมาณดำเนินการประมาณ ๒๒๙,๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท รวมงบประมาณดำเนินการประมาณ ๒๗๔,๖๔๐,๐๐๐ ล้านบาท

โครงการระยะที่ ๓ (Zone D) เป็นพื้นที่เกษตรกรรม สมุนไพรและแปลงสาธิต หมู่บ้านอีสานใต้ ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ระยะเวลาโครงการ ๑ ปี ใช้งบประมาณดำเนินการประมาณ ๑๒๙,๘๓๐,๐๐๐ ล้านบาท

โครงการระยะที่ ๔ (Zone E) ประกอบด้วย ส่วนวิจัยและแปรรูป และพื้นที่บริการ เช่น อาคารซ่อมบำรุง บ่อบำบัดน้ำชีวภาพ บริเวณกำจัดขยะ เรือนเพาะชำ/ปุ๋ย ระยะเวลาโครงการ ๑ ปี ใช้งบประมาณดำเนินการประมาณ ๑๑๖,๘๔๐,๐๐๐ ล้านบาท

                   ใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น ๖๙๑,๐๙๐,๐๐๐ บาท

 

                   . โครงการ ผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลัง เพื่อพระภิกษุ นักบวชในศาสนาต่างๆ และประชาชนผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวารงกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนกดทับเส้นประสาทที่ยากไร้และครอบครัวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศชาติสัมผัสได้ถึงพระเมตตาบารมี มีโอกาสได้รับการผ่าตัดรักษา โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทย เผยแพร่พระบารมีและพระเกียรติคุณให้แผ่ไพศาลไปทั่วโลกและทุกสารทิศ และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพญาไท ๒ และประชาชนทั่วไป ในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของสังคม ใช้งบประมาณในการดำเนินงานประมาณ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 

        ๓. โครงการหนังสือ การดูแลสุขภาพ การบริหารร่างกาย อาหารสุขภาพ สำหรับพระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไปเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  เพื่อจัดทำหนังสือ การดูแลสุขภาพ การบริหารร่างกาย อาหารสุขภาพ สำหรับพระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไปและเพื่อพระราชทานหนังสือ การดูแลสุขภาพ การบริหารร่างกาย อาหารสุขภาพ สำหรับพระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไป ให้วัดและสำนักสงฆ์ต่างๆ ทั่วประเทศ

 

        . โครงการสร้างวัดประจำโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และความถูกต้องตามระเบียบสำนักพระราชวัง จึงเห็นสมควรยกฐานะ  พุทธสถานพรหม-

วชิรญาณตามประกาศเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ซึ่งมีสถานะเป็นวัดประเภท สำนักสงฆ์ประจำโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ อยู่แล้ว เพื่อจัดสร้างเป็น วัดประเภทพัทธสีมา ในพื้นที่ด้านตะวันตก ๑๐ ไร่ ภายในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาให้สมบูรณ์ ในปีมหามงคลบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ คู่กับโรงพยาบาล ๕๐พรรษา มหาวชิราลงกรณ และให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงวัฒนธรรม

 

   งานที่จะดำเนินการในอนาคต

๑.      โครงการรายการพิเศษเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจอันเนื่องกับการสงเคราะห์พระภิกษุ

สามเณร และประชาชน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT กรมประชาสัมพันธ์, ไทยทีวีโกลบอลเน็ทเวิร์ค Thai TV Global Network (TGN), สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ (WBTV) วันอังคาร ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในอากาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ตลอดจนพระราชกรณียกิจที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระภิกษุ สามเณร และประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจทางการแพทย์และสาธารณสุข ยังผลให้พระภิกษุ สามเณรทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านมีสุขภาพดี สามารถปฏิบัติศาสนกิจในการสืบทอดพระพุทธศาสนาได้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์และสันติสุขกับประเทศชาติ

 

๒.     โครงการกฐินสามัคคีมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ

สำนักสงฆ์พุทธสถานพรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสมทบทุนโครงการสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อสมทบทุนจัดสร้างวัดประจำโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

 

  ………………………………………………………

 

 

 
สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม