แพทย์แผนไทย
 
 
มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
 
 
สืบเนื่องจากมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้จัดทำโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ส่วนที่ ๑) สถานพำนักพักฟื้นเฉลิมพระเกียรติ (ส่วนที่ ๒) และโครงการสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ (ส่วนที่ ๓)
 
ส่วนที่ ๑ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารบริการและอาคารผู้ป่วย ขนาด ๙๐ เตียง และอาคารอื่นโดยใช้งบประมาณ ๒๑๘,๑๙๒,๔๕๙.๓๕ บาท (สองร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์) และได้เปิดบริการผู้ป่วยไปแล้ว เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยจัดให้มีการบริการการตรวจและรักษาแบบการแพทย์บูรณาการ ซึ่งประสบความสำเร็จและจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ นี้
 
ส่วนที่ ๒ จัดสร้างสถานพำนักพักฟื้นเฉลิมพระเกียรติ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข ในวงเงิน ๒๐,๘๔๓,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ให้ดำเนินการก่อสร้างสถานพำนักพักฟื้นเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งขณะนี้ได้ทำการชี้สถานที่ก่อสร้างและเปิดซองไปแล้ว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี ๒๕๕๑ นี้
 
ส่วนที่ ๓ จัดสร้างสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ บนพื้นที่ ๓๕๕ ไร่ ขึ้น ณ ที่สาธารณะหมู่บ้านกระโสบ ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ต่อมาที่ประชุมได้อนุมัติให้ใช้ชื่อสวนสมุนไพรว่า ศูนย์สมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ “มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา” ใช้งบประมาณ ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการล้อมรั้วรอบโครงการและจัดทำป้ายชื่อ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม ๒๕๕๑ นี้
 
ดังนั้น เพื่อให้โครงการส่วนที่ ๓ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และมีบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร และนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินการจัดทำ โครงการพัฒนาแพทย์แผนไทยขึ้น ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

 
สมัครรับข่าวสาร สุขภาพกับโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ update กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย
อีเมล:
รับข่าวสาร
ยกเลิก

Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1648 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง ข.สาธร กทม. 10120
โทร.0-2673-9940-3 ,โทรสาร.0-2673-9941, อีเมล์:info50amfh.org@gmail.com
© All rights reserved. Floral Design. 2009
จำนวนผู้เข้าชม